Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Układy zbiorowe regulujące dodatki do wynagrodzenia w pracy tymczasowej

Sabina Ociepa18 lipca 2022Komentarze (0)

Układy zbiorowe regulujące dodatki do wynagrodzenia w pracy tymczasowej (Branchenzuschlagstarifverträge für die Zeitarbeit)

Regulacje prawne dotyczące wynagrodzenia pracowników tymczasowych w Niemczech nie są łatwą lekturą. Gdyby było tak jak w Polsce, że kierujemy się obowiązującym minimalnym wynagrodzeniem (Mindestlohn), wówczas agencje pracy tymczasowej z Polski mogłyby prosto kalkulować swoją prowizję– wyszukać aktualnie obowiązujące stawki minimalnego wynagrodzenia i przyjąć je za najniższą kwotę, którą pracownik tymczasowy musi otrzymać.

Niestety w Niemczech sprawa nie jest tak prosta z wynagrodzeniem pracowników tymczasowych.

Układ zbiorowy IGZ/BAP

Po pierwsze, każda agencja pracy tymczasowej musi najpierw podjąć decyzję, czy będzie stosowała układ zbiorowy dla pracy tymczasowej, czy też nie. Jeśli zdecyduje się, że będzie stosować układ zbiorowy dla pracy tymczasowej, musi zdecydować, który, a obecnie ma do wyboru tylko dwa: BAP i IGZ. Mogę już teraz powiedzieć, że w niedalekiej przyszłości obie strony układów zborowych IGZ i BAP planują fuzję, co spowoduje, że pozostanie wyłącznie jeden układ zbiorowy dla pracy tymczasowej. Być może ułatwi to podejmowanie decyzji agencjom.

Jeśli agencja pracy tymczasowej stosuje układ zbiorowy (IGZ/BAP), wysokość wynagrodzenia pracownika tymczasowego wynika bezpośrednio z układu zbiorowego. Należy więc wyszukać odpowiednie zaszeregowanie pracownika, zgodnie z jego kwalifikacjami i stanowiskiem i już mamy godzinową stawkę wynagrodzenia brutto naszego pracownika.

Ale to nie wszystko. Dochodzą jeszcze regulacje dodatków do wynagrodzenia w poszczególnych branżach, tzw. Branchenzuschläge.

Co oznaczają dodatki branżowe?

Dodatek branżowy ma za zadanie stopniowo podwyższać wynagrodzenie pracownika tymczasowego przekazanego do zakładu objętego układem zbiorowym  – to jest zysk, jaki ma pracownik tymczasowy. Pracodawca użyczający ma natomiast możliwość dłuższego stosowania wynagrodzenia wynikającego z BAP/IGZ do 15 miesięcy, ale w całym okresie uwzględniając dodatek branżowy, co w perspektywie całego 15-miesięcznego okresu może okazać się korzystne dla agencji. Korzyść ta może wynikać z przedłużonego okresu stosowania wynagrodzenia taryfowego (zamiast przejścia od 10-tego miesiąca na zasadę equal pay), co może mieć znaczenie w zakładach pracy pracodawcy użytkownika, gdzie wynagrodzenie pracownika na podobnym stanowisku jest dość wysokie.

Warto wspomnieć o zasadzie górnego pułapu (Deckelungsprinzip), czyli możliwości ograniczenia podwyższania wynagrodzenia pracownika przy stosowaniu dodatków branżowych. Przy stosowaniu dodatków branżowych wynagrodzenie pracownika tymczasowego stale rośnie (w okresach ustalonych w układzie zbiorowym regulującym dodatki branżowe), ale można ustalić górny pułap, do którego to wynagrodzenie może wzrosnąć, poprzez zawarcie porozumienia między dwoma pracodawcami. W porozumieniu tym pracodawca użytkownik musi podać stawkę wynagrodzenia, jakie obowiązuje u niego w zakładzie pracy dla pracownika na porównywalnym stanowisku i ta stawka będzie miarodajna do określenia maksymalnego pułapu dodatku branżowego.

Dążeniem agencji pracy tymczasowej oraz pracodawcy użytkownika jest, aby pracownik tymczasowy nie osiągnął tego samego wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik zatrudniony w zakładzie pracodawcy użytkownika, stąd też zasada górnego pułapu jest pewnym wytrychem na odsunięcie w czasie „dobicia” do wynagrodzenie wynikającego z equal pay. Oczywiście ostatecznym okresem stosowania tej zasady jest 18. miesiąc przekazania pracownika, gdyż po 18 miesiącach pracownik nie może dalej pracować u tego samego pracodawcy użytkownika.

Jak widać z powyższego opisu, zasada naliczania wynagrodzenia dla pracowników tymczasowych w Niemczech w przypadku stosowania układów zbiorowych staje się skomplikowana i wymaga dłuższej analizy. Nie można nie stosować dodatków branżowych, jeśli pracownik pracuje w zakładzie, który pod branżę podlega, gdyż jest to wówczas naruszenie zasady wynagradzania pracownika.

Poniżej podaję branże, w których należy wypłacać dodatki branżowe przy stosowaniu BAP/IGZ:

TV BZ ME – branża metalowa

TV BZ Chemie – branża chemiczna

TV BZ Kunststoff – branża tworzyw sztucznych

TV BZ Kautschuk – branża kauczukowa

TZ BZ Eisenbahn – branża kolejowa

TV BZ TB (Textil- und Bekleidung)– branża odzieżowa

TV BZ HK (Holz und Kunststoff) – branża drzewna i tworzyw sztucznych

TV BZ PPK (Papier, Pappe, Kunststoff) – branża papierowa, papy, tworzyw sztucznych

TV BZ Druck – branża drukarska

TV BZ Kali -und Steinsalzbergbau – branża wydobycia soli

TV BZ PE  – branża produkcji papieru

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: