Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

TSUE orzekł o układach zbiorowych pracy tymczasowej – będą podlegać kontroli sądowej

Sabina Ociepa20 grudnia 2022Komentarze (0)

Już w marcu 2022 r. pisałam na blogu (tutaj), że TSUE na wniosek niemieckiego Federalnego Sądu Pracy (Bundesarbeitsgericht), złożonego w formie pięciu pytań prejudycjalnych,będzie musiał wypowiedzieć się co do zgodności stosowania układów zbiorowych pracy w branży pracy tymczasowej.

Dwa znane układy zbiorowe w pracy tymczasowej, tj. IGZ i BAP, są bardzo często stosowane jako podstawa do nawiązania stosunku o pracę z pracownikiem tymczasowym w Niemczech i dają pracodawcy użyczającemu możliwość wypłacania niższego wynagrodzenia pracownikowi niż te, które pracownik musiałby otrzymać stosując zasadę równego traktowania (Gleichstellungsgrundsatz).

Zastosowanie IGZ i BAP z jednej strony daje agencji pracy korzyści w postaci obniżenia wynagrodzenia, z drugiej jednak wiąże w zakresie innych warunków pracy. Ostateczna ocena, czy układ zbiorowy BAP lub IGZ jest ewidentnie bardziej korzystny dla agencji pracy tymczasowej nie jest prosta, bo stosowanie tych układów ma zarówno swoje zalety jak i wady.

TSUE w wyroku z dnia 15 grudnia 2022 r. (sygn C-311/21) odpowiedział na wszystkie zadane pytania prejudycjalne i stwierdził, że:

Układ zbiorowy, który obniża wynagrodzenie pracowników tymczasowych w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi bezpośrednio przez przedsiębiorstwo użytkownika, musi ustanawiać korzyści kompensacyjne

Po przypomnieniu podwójnego celu dyrektywy 2008/104, polegającego na zapewnieniu ochrony pracownikom tymczasowym i poszanowaniu różnorodności rynków pracy, Trybunał uściślił, że poprzez odniesienie do pojęcia „ogólnej ochrony pracowników tymczasowych” art. 5 ust. 3 tej dyrektywy nie wymaga uwzględnienia poziomu ochrony przysługującego pracownikom tymczasowym, który przekraczałby poziom przewidziany dla wszystkich pracowników przez przepisy prawa krajowego i prawa Unii dotyczące podstawowych warunków pracy i zatrudnienia.
Jednakże jeżeli partnerzy społeczni dopuszczają, w drodze układu zbiorowego, odmienne traktowanie w zakresie podstawowych warunków pracy i zatrudnienia na niekorzyść pracowników tymczasowych, ten układ zbiorowy powinien, w celu zapewnienia ogólnej ochrony danych pracowników tymczasowych, przyznawać tym pracownikom w zamian pewne korzyści w zakresie podstawowych warunków pracy i zatrudnienia4, które mogłyby rekompensować odmienne traktowanie, jakiemu ci pracownicy są poddawani.

Ogólna ochrona pracowników tymczasowych doznałaby bowiem uszczerbku, gdyby taki układ zbiorowy ograniczał się w stosunku do tych pracowników do pogorszenia jednego lub kilku z tych podstawowych warunków.

Całość komunikatu prasowego TSUE z dnia 15 grudnia 2022 r. zawierającego skrót uzasadnienia wyroku można znaleźć tutaj.

Jako wniosek płynie z tego wyroku?

BAP i IGZ mają się na razie dobrze, co więcej w tym roku mowa jest o ich fuzji. W gestii BAG (Bundesarbeitsgericht) pozostanie teraz ocena, czy układy zbiorowe spełniają przesłankę kompensacyjną i czy wystarczająco gwarantują pracownikom  tymczasowym inne prawa podczas obniżania ich wynagrodzenia.

Ja czekam z niecierpliwością na orzecznictwo niemieckich sądów w zakresie ustalenia, czy konto czasu pracy jest warunkiem pracy korzystnym czy niekorzystnym dla pracownika. Konia z rzędem temu, kto będzie potrafił wyjaśnić to jednotorowo!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: