Sabina Ociepa-Mendel

prawnik zagraniczny, adwokat

Prowadzę kancelarię o profilu polsko-niemieckim. Świadczę usługi prawne dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, reprezentuję przed sądem i wyjaśniam zawiłości dwóch porządków prawnych. Występuję również w roli bezstronnego mediatora.
[Więcej >>>]

Branża mięsna w Niemczech od 1 kwietnia 2021 r. bez pracy tymczasowej?

Sabina Ociepa22 grudnia 2020Komentarze (0)

Na to wygląda. Wszystko przez nowe przepisy, które rząd niemiecki planuje wprowadzić w życie od 1 stycznia 2021 r. O przygotowaniach do wprowadzenia nowej ustawy mającej na celu chronić prawa pracowników i zapobiegać nadużyciom w szczególności w zakresie czasu pracy, warunków pracy, jak i warunków zamieszkania w miejscu świadczenia pracy (ustawa jest skierowana na przeciwdziałanie wyzyskowi pracowniczemu pracowników pochodzących głównie ze wschodnich i południowo-wschodnich krajów Unii Europejskiej) pisałam już tutaj.

Ustawa, która wprowadza zmiany w innych już obowiązujących ustawach nosi dość enigmatyczną nazwę „Ustawa o poprawie egzekucji w ochronie pracy”, Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz, w skrócie zwana bardziej przystępnie „Ustawą o kontroli ochrony pracy”, Arbeitsschutzgesetz.

Z tłumaczeniem nazwy ustawy (jak i jej treści również) mam duży problem. Samo pojęcie „im Arbeitsschutz” może zostać przetłumaczone jako ochrona pracy, ale też ochrona w pracy. Właściwie to drugie pojęcie, tj. „w pracy” jest trafniejsze, jeśli chodzi o zakres tematyczny ustawy, ponieważ ustawa ma chronić właśnie warunki w zakładzie pracy, poddać pod ocenę środowisko, w jakim pracownik świadczy pracę i w jakim mieszka, jeśli świadczy pracę w Niemczech jako pracownik delegowany z innych krajów Unii Europejskiej. Nie mniej jednak, zgodnie ze sztuką tłumaczenia ustaw, ten skrócony wariant tłumaczenia, tj. kontroli ochrony pracy (a nie ochrony w pracy) będzie trafniejszy. Pozostańmy zatem przy nazwie Ustawa o kontroli ochrony pracy, który jest i tak roboczym tytułem. Sama ustawa o kontroli ochrony pracy doprowadza do zmian w wielu innych przepisach, a najważniejszymi dla agencji pracy tymczasowych będą przepisy Ustawy o zabezpieczeniu praw pracowniczych w branży mięsnej (Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft).

Ustawa o kontroli ochrony pracy w zakresie obejmującym pracę tymczasową wprowadza poprzez nowo utworzony § 6a w Ustawie o zabezpieczeniu praw pracowniczych w branży mięsnej od 1 kwietnia 2021 r. zakaz użyczenia pracowników tymczasowych do zakładów zajmujących się ubojem zwierząt, ćwiartowaniem tusz mięsa (rozbieraniem na kawałki) oraz przetwórstwem mięsnym.

Na 3 lata, tj. do 31 marca 2024 r., wprowadzono poluźnienie w zakazie przekazywanie pracowników tymczasowych i dopuszczone jest użyczenie pracowników tymczasowych do pracy w obszarach przetwórstwa mięsnego w niewielkiej liczbie roboczogodzin, tj. takiej, która nie jest wyższa niż 8 % ze wszystkich rocznych roboczogodzin wypracowanych przez pracowników zatrudnionych u pracodawcy użytkownika w przetwórstwie mięsnym. Łącznie ilość tych roboczogodzin świadczonych przez pracowników najemnych nie może przekroczyć w roku kalendarzowym więcej niż ilość wszystkich roboczogodzin świadczonych przez 100 pracowników zatrudnionych u pracodawcy użytkownika. Warunkiem jest jednak przyjęcie przez pracodawcę użytkownika układu zbiorowego, który dopuści pracę tymczasową na tych warunkach.

Wyliczenie zatem, ilu pracowników tymczasowych może zostać przyjętych do zakładu produkującego z branży mięsnej będzie uzależnione od ilości roboczogodzin świadczonych przez zatrudnionych tam pracowników. Pilnowanie, czy nie zostanie przekroczona granica dopuszczenia pracowników tymczasowych, będzie obowiązkiem właściciela zakładu produkcji mięsnej, gdyż to on posiada dane o ilości godzin pracy świadczonych przez jego pracowników. Trudno będzie oczekiwać od agencji pracy tymczasowej, aby znała te dane.

Zakazem przyjmowania pracowników tymczasowych (i pracujących na własny rachunek) nie zostały objęte mniejsze zakłady mięsne, zatrudniające do 49 pracowników przy produkcji i wpisane do izb rzemieślniczych. Ten wyjątek zrobiono dla zakładów prowadzonych często jako firmy rodzinne, lokalne, gdzie nie dochodziło do naruszeń praw pracowniczych na szeroką skalę jak w pozostałych produkcyjnych molochach zatrudniających setki pracowników.

W chwili wstawiania tego wpisu na bloga nie ma jeszcze opublikowanej aktualnej wersji ustawy, więc dokonałam mrówczej pracy i poskładałam wszystkie zmiany w ustawie, jakie nastąpiły od sierpnia 2020 r. i skleiłam nowy par. 6a Ustawy o zabezpieczeniu praw pracowniczych w branży mięsnej, który jest podstawą do wprowadzenia zakazów. Paragraf ten przetłumaczyłam i dla głodnych prawniczej lektury wstawiam poniżej do poczytania.

 

Nowy § 6a Ustawy o zabezpieczeniu praw pracowniczych w branży mięsnej

Ograniczenie w przyjmowaniu personelu z firm trzecich

(1) Przedsiębiorca musi prowadzić zakład lub w przypadku ustępu 3 zd. 2 organizacja nadrzędna, w którym lub w której prowadzi się ubój zwierząt, rozbiórkę części tusz lub przetwarza się mięso, jako jedyny właściciel. Wspólne prowadzenie zakładu lub nadrzędnej organizacji poprzez dwóch lub więcej przedsiębiorców jest niedopuszczalne.

(2) Właściciel może w zakresie uboju łącznie z rozbiórką części tusz jak i w zakresie przetwórstwa mięsa dopuścić do pracy pracownice i pracowników tylko w ramach istniejącego z nim stosunku o pracę. W tych obszarach nie może dopuścić do pracy żadnych osób pracujących na własny rachunek. Podmiot trzeci nie może w tych obszarach dopuścić do pracy żadnych pracownic i pracowników i żadnych osób działających na własny rachunek i przekazać żadnych pracownic tymczasowych ani pracowników tymczasowych.

(3) Odmiennie niż w ust. 2 zd. 1 i zd. 3 w układzie zbiorowym może zostać uregulowane przez strony układu zbiorowego z branży stosującej układ, że związany układem zbiorowym właściciel może dopuścić do pracy pracownice i pracowników tymczasowych w zakresie przetwórstwa mięsnego do określonego rokiem kalendarzowymi wymiaru czasu pracy, który łącznie:

  1. Nie przekracza udziału 8 procent w zakresie świadczonego czasu pracy własnych pracownic i pracowników właściciela w tym zakresie w roku kalendarzowym i
  2. Nie przekracza regularnego umownego rocznego wymiaru czasu pracy 100 pracownic i pracowników zatrudnionych u właściciela na pełnym etacie w zakresie przetwórstwa mięsnego.

 

Podmioty trzecie mogą przekazać pracowników tymczasowych tylko wtedy, jeśli jest to dopuszczalne zgodnie ze zd. 1. W celu ustalenia udziału zgodnie ze zd. 1 nr 1 czasy pracy w przetwórstwie mięsa należy rejestrować zgodnie z § 6 osobno w sposób zabezpieczony przed manipulacją. W stosunku do takiego przekazania pracowników stosuje się Ustawę o pracy tymczasowej z założeniem, że:

  1. Odmiennie niż 1 ust. 1b Ustawy o pracy tymczasowej

a) Pracodawca użyczający przekaże temu samemu pracodawcy użytkownikowi tą samą pracownicę tymczasową lub pracownika tymczasowego nie dłużej niż na cztery miesiące następujące po sobie

b) Pracodawca użytkownik dopuści do pracy tą samą pracownicę tymczasową lub pracownika tymczasowego na nie dłużej niże cztery miesiące następujące po sobie,

c) Okres wcześniejszych przekazań przez tego samego lub innego pracodawcę użyczającego do tego samego pracodawcy użytkownika jest wliczany w całości, jeśli okres pomiędzy     przekazaniami każdorazowo jest nie dłuższy niż sześć miesięcy,

  1. 1 ust. 1b zd. 3 do 8 Ustawy o pracy tymczasowej nie stosuje się i
  2. 8 ust. 2 do 4 Ustawy o pracy tymczasowej nie stosuje się.

Właściciel musi zgłosić korzystanie z pracy tymczasowej urzędom służby celnej w formie pisanej w języku niemieckim zgodnie ze zd. 6 i 7. Zgłoszenia należy dokonać bezzwłocznie przed przekazaniem pracownic i pracowników tymczasowych oraz po zakończeniu przekazania. Zgłoszenie musi zawierać niezbędne dane potrzebne do kontroli stosowania wytycznych ze zd. 1 do 4. Zmiany dotyczące tych danych właściciel musi zgłosić bezzwłocznie do urzędu celnego. Ministerstwo Finansów może poprzez rozporządzenie bez zgody Bundesrat ustalić,

  1. Bliższe szczegóły dotyczące niezbędnych informacji do zgłoszenia oraz zmian w zgłoszeniu,
  2. że zgłoszenia i zmiany w zgłoszeniach mogą zostać dokonane w drodze elektronicznej oraz sposób i warunki techniczne i organizacyjne do dokonywania zgłoszeń oraz
  3. które urzędy zgodnie ze zdaniami 5 i 8 są właściwe do odbioru zgłoszeń i zmian w zgłoszeniach.

(4) Właścicielem jest, kto decyduje o użytkowaniu mienia zakładu oraz zatrudnieniu personelu. Jeśli na skutek miejscowego lub funkcjonalnego związania zakładu z jakąś nadrzędną organizacją przebieg pracy w zakładzie jest w istocie rzeczowo lub czasowo wyznaczony, właścicielem jest, kto zarządza organizacją nadrzędną.

(5) Organizacją nadrzędną jest ponadzakładowa, niekoniecznie powiązana miejscowo firma produkcyjna, w której przedsiębiorca rzeczowo lub czasowo wyznacza przebieg pracy w zakresie uboju łącznie z rozbiórką tusz zwierząt lub w zakresie przetwórstwa mięsa.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: